سرمقاله سردبیر” اسماعیل عسلی” ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
حراست از مرزهای هم سرنوشتی

جنگ تحمیلی اگر چه در بازه ی زمانی هشت ساله اتفاق افتاد اما تا سالها انگیزه ها ، افت و خیزها ، شکست و پیروزی ها و تصمیم گیری های پیرامون آن به عنوان رویدادی تاریخی بر سر زبان ها خواهد بود . خوشبختانه این جنگ به تغییرات مرزی و جغرافیایی که هدف از راه اندازی آن بود منجر نشد اما به ازای هر نفر که از دو طرف درگیری جان خود را از دست داد می توان داستانی را رقم زد چرا که شهادت و فقدان افراد که اغلب هم جوان بودند روی تعداد اعضای خانواده ، افسردگی والدین شهدا و همچنین بستگان عاطفی و سببی و نسبی آنها تاثیر گذار بوده و این گونه نیست که با قبول قطعنامه و بازگشت نیروهای طرفین به مرزهای خود بتوان آثار و عوارض جنگ را تمام شده تلقی کرد . (ادامه…)