سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی

زندگی در دنیای هوشمند

با وجود این که چندین دهه از تغییرات بنیانی در بحث ارتباطات و سرعت انتشار اطلاعات می گذرد اما هنوز خیلی ها نتوانسته اند خود را با شرایط جدید وفق بدهند . این که یک فرد بدون بهره مندی از قدرت سیاسی و صرف هزینه بالا و در اختیار داشتن تریبون بتواند در مدتی کوتاه صدا و نوشته و اثرخود که حاوی پیام های گوناگونی است را به سراسر جهان مخابره کند ، اتفاق کوچکی نیست . آخرین انقلاب و تحول مبتنی بر ابزار که شرایط کنونی دستاورد آن است ، انقلاب انفورماتیکی است . انقلابی که به سرعت دگرگونی ها افزوده و کار را به جایی رسانیده که روزانه چندین هزار اختراع جدید به ذخایر صنعتی و فرهنگی و تمدنی افزوده می شود و دیگر از فاصله های زمانی بالا برای دستیابی به ابزارهای نوین خبری نیست . انقلاب انفورماتیک در سایه ی پردازش ها و برنامه نویسی های مبتنی بر الگوریتم ، تغییرات بنیانی را به دنبال داشته است .
از جمله چالش های برجسته شده در دنیای پساانفورماتیک ایجاد دو قطب فرهنگی در جهان است . قطبی که به استقبال تحولات ناشی از سرعت انتقال و پخش اطلاعات می رود و قطبی که محافظه کارانه به دنبال حراست از شرایط قبلی است . کاملا واضح است که بازنده ی این رودررویی چه کسانی هستند . جالب اینجاست که داعشی ها به عنوان مظهر واپسگرایی و ایستایی اندیشه، خود را بی نیاز از دستاوردهای نوین ارتباطاتی نمی دانند ، تکلیف سایر گروه های سلفی که در اشکال گوناگون در گذشته متوقف شده اند روشن است . (ادامه…)