یادداشت
محمد عسلی
روز ارتش چه روزی است؟
مجموعه سپاهیان مملکت ارتش نامیده شده¬اند که از واژه ارتشتار و ارتیشتر به معنی سپاهی و لشکری گرفته شده و آن از کلمه اوستایی ارته اِشتر، به معنای از میان مأخوذ است «لغت¬نامه دهخدا»
ارتش از آن جهت دارای اهمیت و یکی از ستون¬های اساسی نظام است که حافظ مرزهای کشور و مدافع و بازدارنده هرگونه تجاوز نظامی به مرزهاست در بند ۱۱ اصل ۳ فصل اول «اصول کلّی» قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است.
«تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور…»
پس ارتش اولاً برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و ثانیاً برای حفظ نظام تأسیس شده و ترکیب و سازمان آن از نیروهای سرباز و داوطلب مردم¬نهاد است. (ادامه…)