سرمقاله
محمد عسلی
بعد از انتخابات و انتظارات چه باید کرد؟
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر هشداری است به دولتمردان که بدانند رأی دهندگان به نامزدهای انتخاباتی با هر سلیقه و خواستی بیشتر بر روی کدام یک از مسایل و معضلات چندگانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حساس و مصرند تا نسبت به رفع آنها اقدامات عاجل و جدی انجام گیرد.
دیگر آنکه کدام یک از مسایل مطرح شده در اولویتند و جامعه ما بیش از دیگر موارد به آن نیازمند است.
و اما بعد:
رئیس جمهور محترم منتخب مردم جدای از تبلیغات انتخاباتی خود و تأثیراتی که از آن گرفته و یا بر انتخاب¬کنندگان گذاشته می¬باید به دیدگاه¬ها و مسایل مطرح شده از طرف سایر نامزدها هم توجه نماید و برای نظر و خواست مردمی که به رقیب او رأی داده¬اند هم احترام قائل شده به خواسته آنها نیز توجه نماید و در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظر تمامی آنها را اعمال نماید. زیرا هر چند در بیان و کلام ممکن است مسایلی مطرح شده باشد که با یکدیگر جمع نشوند و راه¬های رسیدن به مقصود بعضاً مغایر یا متضاد هم¬اند اما در ماهیت قضیه هدف رفع معضلات و مشکلات مردم است و می¬باید کوتاه¬ترین راه برای رسیدن به مهم¬¬ترین اهداف انتخاب شود که مهم¬ترین آنها اشتغالزایی، حفظ کارخانجات و کارگاه¬های موجود و یا ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات آنها، راهگشایی و ایجاد تسهیلات ازدواج، هدفمند کردن آموزش¬های کاربردی و پیشگیری از مدرک¬گرایی، رونق اقتصاد به معنای تقویت گردش پول و نهایتاً جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی است که رسیدن به این اهداف از فرار مغزها، مهاجرت، خروج ارز و بسیاری نارضایتی¬¬های دیگر جلوگیری می¬کند. (ادامه…)