سرمقاله
محمد عسلی
صلح مسلح و جنگ مفرح
چشم امید قدرت¬های فرامنطقه¬ای به خاورمیانه به علت ویژگی¬های قومی و مذهبی برای ایجاد اختلاف و شکاف بین همسایگان بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز در جهت حفظ منافع و رقابت در فروش اسلحه ادامه داشته و برای دسترسی به گنجی نهان و آشکار هر یک از قدرت¬های مادی و نظامی با ترفندهای سیاسی توانسته¬اند خود را در حفره¬های عمیق این اختلافات پنهان کنند.
از این رو از دیرباز تاکنون امپریالیسم شرق و غرب در رقابتی چندسونگرانه توانسته¬اند خاورمیانه را به بازاری پررونق برای فروش اسلحه تبدیل نمایند و سیاست¬های نفاق¬افکنانه خود بین کشورهای این منطقه را اعمال نمایند.
صلح مسلح که در جریان جنگ جهانی دوم، عنوانی برای آماده¬سازی و تجهیز نظامی کشورهای متخاصم دو گروه متفقین و متحدین بود اینک در خاورمیانه شاهد آنیم با این تفاوت که رجزخوانی به جنگی لفظی و سرد تبدیل شده و کشورهای افتاده در دامن اختلاف و دشمنی هر کدام به دیگری با ارائه آماری از جنگ¬افزارهای پیشرفته نیش دندان نشان می¬دهند.
و اما بعد: (ادامه…)