آرسن لوپن های وطنی
شاید شما هم تاکنون با چنین مصیبت بزرگی دست به گریبان شده باشید که از توصیف منطقی چیزی که می بینید دربمانید‏.‏ بی گمان این حالت بلاتکلیفی هیچ پیوندی با لکنت زبان و کم کاری و ناتوانی ذهن شما ندارد بلکه ریشه در محیرالعقول بودن
آن دارد! نمونه اش برخی از همین بانک های به اصطلاح خصوصی که البته اطلاق خصوصی بودن به چنین بانک هایی بدان می ماند که مثلاً به کچل بگویند زلفعلی‏.‏ زیرا این بانک ها اغلب رانتی هستند‏.‏ سخن از رانت به میان آمد لازم شد با مد و تشدید توضیح بدهم که وقتی شخصی با سفارش یک گردن کلفت بی همه چیز به نان و نوایی می رسد می گویند فلانی اهل رانت بازی است‏.‏ رانت یعنی پشتیبان‏.‏رانت بازی مثل بازی الک دولک نیست که نشاط آفرین باشد! برای این که خوانندگان سوزندگی آتش رانت را خوب درک کنند مثالی از سر لاعلاجی می زنم. شاید در دوران کودکی سوار دوچرخه شده باشید در حالی که پدر شما پشت زین دوچرخه را محکم چسبیده و شما ظاهراً رکاب می زنید و در عالم توهم خیال می کنید که خودتان دوچرخه را به جلو می رانید و تعادل آن را حفظ می کنید در حالی که عملاً پدر شما یا در اصطلاح اهل سیاست پدرخوانده ی شما دوچرخه را جلو می برد و اگر شما با مانعی روبرو شدید و قادر به کنترل دوچرخه نبودید این پدر شماست که مانند زورو‏،‏ کاراگاه گجت و مرد عنکبوتی از راه می رسد و با پنجه های قوی دوچرخه را متوقف می کند‏.‏ (ادامه…)