چند پیشنهاد

محمد عسلی

به مناسبت هفته قوه قضاییه

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی یعنی موازینی که بنیاد حکومت اسلامی را تبیین میکند و اساس حقوق همه افراد را مشخص میسازد. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه به شرح زیر تدوین شده است. «قوه قضاییه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: (ادامه…)