تبلیغات و اطلاع رسانی دینی، چگونه؟

محمد عسلی

آزادی هر چند واژه ای ساده و دوست داشتنی به نظر میرسد که هر موجود زنده ای اصالتا به آن تمایل دارد، اما ویژگیهای ساختاری انسان و تمامی دیگر موجودات میطلبد که محدودیتها و الزاماتی را بپذیریم لیکن فناوریهای نوین و ابزارهایی که با استفاده از این فناوریها ساخته ایم حریم طبیعی محدودیتهای ما را بیش از پیش گسترش میدهند و آزادیهای ما را برای دستیابی به خواستها و تمایلات افزون میکنند. (ادامه…)