یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
بی‌گمان، حق داریم
از جمله معیارهایی که به رفتارشناسی و کنکاش در روحیه‌ی یک ملت یاری می‌رساند، واکنش فردی و اجتماعی آنها به رویدادها و حوادث است، اعم از این که چنین رویدادی ریشه در یک سانحه‌ی طبیعی داشته باشد یا برنامه‌ریزی شده و عمد‌ی یا این که نشأت گرفته از سهل‌انگاری باشد. معمولاً در جوامع و گروه‌های رشدیافته اولین واکنش‌ها معطوف به کاستن از میزان تلفات و خسارات پس از وقوع حادثه است. طبیعتاً پس از این که از تمامی امکانات موجود در راستای کاستن از بار روانی و خسارات مالی و جانی بهره‌برداری به عمل آمد، تحقیق و تفحص پیرامون چند و چون واقعه و جمع‌آوری مدارک و اسناد و شواهد عینی آغاز می‌شود تا در صورتی که حادثه از کوتاهی و سهل‌انگاری فرد یا افرادی ناشی شده باشد، بستری برای تعیین غرامت و تضمینی برای دریافت خسارت وجود داشته باشد. ضمن این که بکارگیری دقت و ظرافت در مراحل گوناگون تحقیق و تفحص زمینه‌ساز پیشگیری از حوادث مشابه و مقابله روزافزون با آن خواهد بود. (ادامه…)