یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
سعدی در نقش یک رسانه مردمی
گاهی این سئوال پیش می آید که با وجود نیاز مبرم حکومت ها در هر زمان به رسانه هایی که مشروعیت و محبوبیت آنها را القاء نموده و مصادیق بارز آن را با اغراق و اصرار به سمع و نظر مردم برسانند‏‏‏،‏ رسانه ها در زمانی که سعدی می زیسته شامل چه مواردی می شده و با چه مشاغل و فعالیت هایی همخوانی داشته و نزدیکتر بوده اند و چگونه عملکردی داشته اند و نقش سعدی در این میانه چه بوده است؟
نیاز به بازگویی ندارد که در آن زمان برای انتخاب نوع حکومت و فرومانروایان هر خطه انتخاباتی برگزار نمی شده و تنوع حکومت ها نیز به معنای گوناگونی حاکمان بوده که مطابق سلیقه ی خود رفتار می کرده اند و برای رأی و نظر مردم ارزشی قایل نبوده اند لذا هر کسی که شمشیری برنده تر و پول و طلای بیشتری داشته و جرات و جسارت ریسک کردن و جنگیدن هم پیدا می کرده افسار حکومت را به دست می گرفته و برای خالی نبودن عریضه عرض ارادتی هم به پیشگاه خلفای عباسی می نموده و برای خود توقیعی و مجوز حکومتی دست و پا می کرده و به القاب و صفاتی متصف می گشته و به سلیقه ی خودش حکومت می کرده است‏‏‏.‏ البته در بین فرمانروایان‏‏‏،‏ آنهایی که عقل و شعور درستی داشته اند تلاش می کردند که از بین حکما و دانشمندان و صاحبان خرد برای خود مشاورینی دست و پا کنند تا ناگزیر نباشند با عقل ناقص خود که فقط به درد شمشیر تیز کردن و جنگیدن و خشونت ورزیدن می خورده‏‏‏،‏ کشور را اداره کنند! (ادامه…)