سرمقاله
اسماعیل عسلی
بنیانگذار گفت و گو پیرامون آموزه های دینی
امام جعفر صادق (ع) ششمین پیشوای شیعیان از جمله شخصیت های بزرگ تاریخی است که نماد روشنگری در راستای بسترسازی برای معرفی راهکاری مبتنی بر گفت و گو به منظور عبور از مرحله ی انسداد فکری و سیاسی به مرحله ی فعال سازی کانون های علمی و رونق بخشی به داد و ستدهای اندیشگانی است‏.‏ ایشان در شرایطی رهبری یک جریان معترض به ناشایسته سالاری حاکم بر دستگاه حکومتی بنی امیه را بر عهده می گیرند که مدعیان جانشینی پیامبر با پیشینه ای لبریز از جنایت و سرکوب‏،‏ سنت نبوی را با ممنوع کردن نقل حدیث از آن حضرت به محاق برده و علمای درباری را با پرداخت حق السکوت به توجیه میدانداری خود گماشته اند‏.‏ در چنین شرایط وانفسایی که مناسبات قبیله ای به موازات زر و زور و تزویر فضا را آنچنان غبارآلود کرده که تشخیص حق را از باطل دشوار نموده عده ای با تکرار برخی موهومات‏،‏ مهر تأیید تاریخی جعلی را در پای کارنامه ی سیاه جانشینان یزید می زنند‏،‏ فرزند شکافنده ی علوم پا به میدان مبارزه می گذارد و با بهره گیری از شرایط موجود حاصل امتزاج سیر قهقرایی قدرت امویان و دست و پا زدن عباسیان برای متقاعد کردن افکار عمومی که از تلاشی بی وقفه برای تکیه زدن بر اریکه ی قدرت حکایت دارد‏،‏ باب گفت و گو را باز می کند و با منطقی که با کتاب خدا پشتیبانی می شود‏،‏ گنجینه ی توصیه ها و احادیث مکتوم را می گشاید و به سیراب کردن تشنگان حکمت و دانایی همت می گمارد‏.‏ (ادامه…)