سرمقاله
محمد عسلی
چرا جوانان امروز در مساجد حضور ندارند؟
«به بهانه روز جهانی مسجد»
تاریخ بشریت گواه این ادعاست که در طول تاریخ اماکن مقدسه اعم از مساجد، کلیساها، کنیسه¬ها، دیرها و نهایتاً زیارتگاه¬ها نسبت به سایر بناهای شهری و روستایی از زیبایی، استحکام و لطافت خاصی برخوردار بوده¬اند.
در ایران بعد از اسلام مساجد نه تنها سجده¬گاه ماندگارند بلکه در حجره¬های آنها طلاب علوم دینی درس می¬خوانده و زندگی می¬کرده¬اند.
آبریزگاه¬ها و حوض و محوطه¬سازی¬ها به گونه¬ای دلربا بوده¬اند که هر شهروندی آنجا را از خانه و کاشانه خود زیباتر می¬دیده و برای رفتن به آنجا هیچ فرصتی را از دست نمی¬داده است.
پس تمامی اماکن مقدسه برای عبادت¬کنندگان زیبا، معطر و مأمنی خاص بوده¬اند به گونه-ای که هر متجاوز بیگانه¬ای هم پس از تصرف شهرها مساجد و مکان¬های مقدس را از خرابی و آسیب در امان می¬داشته.
در مساجد مسایل اجتماعی و فردی هم مطرح و برای رفع نگرانی¬ها در اجتماعات آنجا ارائه طریق می¬شده.
و اما بعد: (ادامه…)