سرمقاله محمد عسلی ۲۰ تیر ۱۴۰۰
اختیار و مسئولیت

دست های بسته و پاهایی که مدام سرعت گیرهای غیرمسئول را مقابل خود دارند هوشمندی و قدرت خلاقتیشان سرکوب می شود.
پست های کلیدی با مدیران کارآمد و با استعدادی نتیجه بخش می شوند که در مقابل اختیاراتی که به مدیران داده می شود باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.
تجربه سالیانی چند به ما آموخته که هر آدم با حسن خلق، مؤمن و خداترسی الزاماً نمی تواند حتماً مدیر خوبی باشد هرچند در نظام جمهوری اسلامی شرط لازم صداقت و پاکدامنی است و حسن خلق یکی از ویژگی های مدیریت در جامعه اسلامی است. (ادامه…)