سرمقاله محمد عسلی

راز جاودانگی حافظ
به بهانه یادروز حافظ
برگزاری مراسم سالانه بزرگداشت حافظ، بهانه  ای است تا هر کس در حد معرفت و شناختی که از حافظ دارد در خصوص زندگی، آثار و ویژگی ها و صنایع شعری وی اظهار نظر کند. اما بعد از قریب ۷ قرن از درگذشت حافظ و تفسیرها و گفته  هایی که در ارزش و مانایی اشعار حافظ نوشته و گفته شده هنوزا هنوز بسیارند مطالب ناگفته و نانوشته در باره غزلیات بدیع، موسیقیایی و پرنغز و معنای این شاعر و عارف بی  نظیر ایرانی که شهرت جهانی دارد و بخشی از شناخت ایران و به ویژه شیراز برمی  گردد به اشتهار و معروفیت حافظ و غزلیات وی.
و اما بعد:
اشعار حافظ را می  توان از چند دیدگاه مورد تفسیر و تأویل قرار داد.
یکم، مواردی که بیان کننده بخش  هایی از زندگی و دیدگاه  های شخصی و عرفانی متأثر از خشونت، جنگ، برادرکشی، ریاکاری، عیب  جویی، محدودیت  های آزادی  های مدنی، بگیر و ببندهای دوره  های مختلف شاهان مستبد و محتسبان ریاکار و شاهان خونخواری چون شاه شجاع، شاه مسعود، امیر مبارزالدین و امثالهم که از شاعران و هنرمندان اطاعت محض و تسلیم  پذیری را مطالبه می  کردند و فقر و فاقه  ای که در زندگی شاعران و بزرگان دین و دانش مستولی بود ذهن حافظ و روان او را چنان مکدر ساخته بود که او بارها با کنایه و ایهام و حتی به وضوح از این فقر نالیده و پیوسته چشم  انتظار وظیفه و روزی بوده است؛ چنانکه سروده است: (ادامه…)