سرمقاله
اسماعیل عسلی
کیمیای احساس هم سرنوشتی
رویدادهای طبیعی دو رو دارد چه ریزگرد باشد چه زلزله یا سیل. یک روی آن را باید واکنش طبیعت به دستکاری¬ها و ویرانگری¬های صورت گرفته توسط انسان¬ها تلقی کرد و روی دیگر آن آثار مثبت و منفی است که از خود بر جای می¬گذارد اما هر چه باشد می¬گذرد هر چند در خاطره¬ها می¬ماند. اما این که می¬گوییم می¬گذرد به این معنا نیست که تکرار نمی¬شود لذا معمولاً کشورهایی نظیر ایران که جایگاه ویژه¬ای در فهرست کشورهای حادثه¬خیز دارند باید نگاهی جدی به موضوع دفاع غیر عامل داشته باشند.
دفاع غیرعامل رفتاری همگانی و تجربه شده در بحث مقابله با سوانح طبیعی است. امتیاز دفاع غیرعامل این است که با اتکاء به نظام¬مندی حساب شده¬ای که دارد جایگاه هر فرد و گروهی را در منطقه حادثه دیده مشخص می¬کند و از سردرگمی جلوگیری می¬نماید. ویژگی دفاع غیرعامل این است که تمامی نهادها و سازمان¬ها و مراکز علمی و محله¬ها و آحاد مردم در آن عضویت دارند و میزان و حوزه¬ی مسئولیت آنها مشخص شده است. برای نمونه اگر سیل شیراز را در نظر بگیریم. از آنجایی که قاعدتا بر مبنای پیش بینی¬های قبلی هواشناسی باید ستاد مقابله با بحران تشکیل می¬شد و اعضای اصلی آن در اتاق فکر و فرمان حضور می¬داشتند در همان دقایق آغازین بارش متراکم و غیرمنتظره می¬توانستیم شاهد تماس تلفنی یکی از دانشمندان و کارشناسان و صاحب نظران مقابله با سوانح طبیعی و عضو تعریف شده¬ی ستاد بحران و دفاع غیرعامل به ستاد شبانه¬روزی تشکیل شده باشیم. (ادامه…)