سرمقاله
محمد عسلی
درس های سیل
سیل، سیاست و اقتصاد گرچه ارتباط موضوعی با هم ندارند اما این سیل به ما آموخت که اتفاقاً سیل و عوارض آن با سیاست و سیاست با اقتصاد و هر سه با یکدیگر راه حل مشترک دارند و آن تدبیر است.
سیل را می توان مهار کرد وقتی ساخت و سازها در مسیر رودخانه ها و کنار آنها نباشند و به لحاظ فنی بتوانند در مقابل آسیب دوام بیاورند.
سیاست هم باید به گونه ای باشد که کشور و ملت را مدام گرفتار دلهره، اضطراب و مسایل روانی نکند.
اقتصاد هر دو پایش در شالوده سیاست بنا می شود گاهی استوار و گاهی سست و لرزان وقتی سیل روانه خانه ها می شود و همه ابزارهای زندگی و خانه و کاشانه و زمین زراعی و گله و رمه و احشام را می بلعد مثل سیاستی می ماند که همه دنیا را بر سر کشور می شوراند و هر حرف و سخن و عملی غیردوستانه می شود سیلی ویرانگر که اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی را به ناکجاآباد می برد.
و اما بعد: (ادامه…)