سرمقاله محمد عسلی ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
سلام بر حسین(ع) سلام بر آزادی

روح متعالی در کشمکش تضادی که جان آدمی را در بر گرفته روایتگر حماسه هایی است از انسان های تکامل یافته ای که تاریخ با نام و نشان آنها جان می گیرد.
مبارزه، جدال و جهاد برای حق طلبی و عدالت خواهی به اشکال مختلف در طول تاریخ رخ نموده است.
گاه قلم این رسالت سنگین را عهده دار بوده و گاه قدم.
ایرانیان از جمله ملت هایی هستند که با سوابق کهن در تمدن سازی و عدالت خواهی مجبور به جنگ هایی شده اند تا دشمنان این آب و خاک زرین را وادار به شکست نمایند. از این تهاجمات گاه پیروز و گاه شکست را پذیرفته اند.
جان پرورش یافته در مکتب عدالتخواهی میراث قَدر ماست که توانسته با عبور از سختی های بسیار و گدارهای پرمشقت تاریخ، روحی بالنده و عزمی استوار را برای تحقق عدالت و مقابله با ستمگری در فرهنگ و تاریخ نهادینه کند. (ادامه…)