یادداشت
محمد عسلی
کدام تبلیغ جواب می‌دهد؟
ملاک‌های مردم برای انتخاب نمایندگان اصلح برآمده از نیازها و آرزوهایی است که وضعیت بهتر را نوید دهد. تصور مردم از نمایندگان بر اساس توانایی‌های آنان نیست، بلکه بر اساس اختیارات و موفقیت‌هایی است که با انتخاب شدن و رفتن به مجلس عملی می‌شود.
نان، مسکن، امنیت، بهداشت، اشتغال، ازدواج بموقع، شأن اجتماعی و تحصیلات معمولاً دغدغه اول است غافل از آنکه اعتلای فرهنگ عمومی زیرساخت تحقق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است.
قانونمندی، قانونمداری، احترام به قانون، رعایت نظم و مقررات، حفظ حرمت این و آن در تعاملات اجتماعی و نهایتاً عشق به زندگی رفتاری برتر را رقم می‌زنند که ما به آن فرهنگ می‌گوییم.
حال اگر نماینده‌ای شاخص این گفتار و رفتار باشد و بتواند به جامعه خود اطمینان بدهد که واجد شرایط نمایندگی چنین ملتی است که می‌خواهد در بین ملت‌های دیگر به عنوان ملتی مسلمان، انقلابی، پاک و سالم زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد، می‌تواند نظر مردم را به خود جلب کند تا هم جوانان شناخت بیشتری نسبت به او پیدا کنند و دست به انتخاب زنند و هم میانسالان و پیرانی که صاحب تجربه سیاسی و اقتصادی‌اند.
یکی از ویژگی‌‌های امام راحل (ره) که باعث شد برای همیشه در قلب مردم جایی ثابت برای خود باز کند، زندگی ساده، راستی و صداقت در گفتار و اعمال بود بدون آنکه شعار بدهد، تفاخر کند، تکبر داشته باشد و یا کاخ‌نشین بشود. (ادامه…)