سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
گامی که باید برداشته شود
جهت‌گیری‌های ملموس در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای مسئولین رده‌های گوناگون نشان می‌دهد که درک تقریباً واقع‌بینانه‌ای نسبت به مشکلات ساختاری در حال شکل‌گیری است هر چند توصیه‌ها و سفارش‌ها عمدتاً معطوف به مقابله با مشکلات ساختاری در حوزه‌ی اقتصاد است که دستاویز مشترک منتقدین دولت‌ها در دوره‌های گوناگون بوده و هست ولی این امیدواری وجود دارد که با کنشگری بیش از پیش بازیگران عرصه‌ی قدرت در بحث طرح شفاف مسایل کشور، موضوع آسیب‌های ساختاری از محدود ساختن آن به اقتصاد و اجتماع فراتر رود و تمامی ابعاد را در بر گیرد. باید اذعان داشت حرکت لاک‌پشتی برای پذیرش وجود مشکلات ساختاری در مؤلفه‌های گوناگون اگر چه برای برخی نظریه‌پردازان اصلی دهه‌های اخیر که می‌خواهند تمامی امور کشور را با چند فرمول نخ‌نما شده حل کنند دشوار است اما ضرورت همگرایی مسئولین از یک سو و جلب اعتماد مردم برای مشارکت و همکاری در تمامی زمینه‌ها مستلزم وجود اعتقاد به راهبردی مشترک برای ترمیم آسیب‌های ساختاری است که رد پای آن را در تمامی مؤلفه‌های مؤثر در اداره‌ی کشور می‌توان دنبال کرد. هر چند بکارگیری نیروهای جوان و پرانرژی با هدف چابک نمودن سیستم اداره‌ی کشور لازم و ضروری است اما چنین رویکردی نباید به عنوان دستاویزی در راستای پنهان‌سازی مشکلات ساختاری مورد سوءاستفاده قرار گیرد و چنین وانمود شود که کاستی‌های موجود تنها سر در آبشخور کهولت سن اداره‌کنندگان کشور دارد! (ادامه…)