سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
محرومیت از یک نعمت
تجربه‌ی شیوه‌ی متفاوتی از پیشوایی مردم در زمان خلافت علی(ع) منشأ داوری‌های گوناگون و گاه متضاد پیرامون سبک حکومت در این بازه‌ی زمانی تقریباً پنج ساله قرار گرفته است. متأسفانه اینکه ایشان در چه شرایطی پیشوایی مسلمانان را عهده‌دار شد در داوری‌ها کمتر مطمح نظر بوده است. ناگفته پیداست که قبول مسئولیت در شرایط بحرانی و بی‌ثباتی و تراکم مطالبات آن هم با حکمرانی به صورت مشروط، کار بسیار دشواری است؛ خصوصاً اینکه خلیفه‌ی جدید تعیین شده پس از وقوع آشوبی که به قتل خلیفه‌ی سوم منجر گردیده، برای تصمیم‌گیری بر اساس تشخیص خود با مشکلات زیادی مواجه است. برخی تلاش می‌کنند تنها و تنها به دنبال دلیلی مبتنی بر تقوا و دنیاگریزی آن حضرت برای توجیه بی‌رغبتی ایشان به قبول مسئولیت باشند در حالی که به موازات وجود چنین حقیقت غیر قابل انکاری نباید از نابسامانی اوضاع که خطر پذیرش مسئولیت در آن شرایط را بالا می‌برد غافل بود. (ادامه…)