سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
آینده کمیسیون‌های مجلس
ترکیب و کیفیت کمیسیون‌های مجلس جایگاه درخور اعتنایی در تبلیغات نامزدهای نمایندگی ندارد. ار این رو کمتر نامزد نمایندگی مجلس پیدا می‌شود که بتواند پیش‌بینی کند در صورت راهیابی به مجلس به کدام کمیسیون راه پیدا می‌کند زیرا به استثنای کمیسیون بهداشت و درمان، سایر کمیسیون‌ها در و دروازه‌ی درستی ندارند و مهم‌تر از آن اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی نیز هیچ برنامه‌ای برای مهره‌چینی در پیوند با نیاز کمیسیون‌های مجلس به افراد صاحب‌ نظر ندارند. در حالی که بهترین معیار برای ارزیابی برنامه‌ی احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات مجلس، اطلاع از مهره‌چینی آنها برای جانمایی نامزدها در کمیسیون‌هاست. بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از ایرادهای اساسی وارد بر مجلس پایین بودن سطح کیفی سواد نمایندگان است. منظور از سواد داشتن مدرک کارشناسی ارشد به بالا نیست زیرا با توجه به تعدد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تسهیل اخذ مدرک و لحاظ شدن برخی ویژگی‌ها برای معادل‌سازی و تمهیدات دیگری که برای تسهیل راهیابی افراد به مجلس اندیشیده شده، گاه حتی یک دیپلمه نیز می‌تواند با مدرک دکترا وارد مجلس شود بدون اینکه توانایی سخن گفتن خارج از چارچوب‌های کلیشه‌ای و تکرار برخی شعارها و اصطلاحات رایج را داشته باشد. (ادامه…)