سرمقاله
محمد عسلی
اسلام، انتخابات و دموکراسی
اسلام دینی است که به آزادی‌های فردی و جمعی قائل بوده و در قرآن بر آزادی‌های تن، بیان، دین و اجتماعات تأکید شده است. در بین ادیان الهی اسلام کامل‌ترین دین‌هاست که در آن به حقوق مردان و زنان به تفکیک سفارش شده است.
احکام خمسه تکلیفیه یعنی واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح احکامی هستند که زمانمند نبوده و تا انسان بر روی زمین زندگی می‌کند با آنها سر و کار دارد.
هر چند شکل برگزاری انتخابات از قوانین غربی اخذ شده است اما به لحاظ محتوایی اسلام انتخابات را همان شورا و مشورت قلمداد کرده و بر اساس آیات «و امرهم شورا بینهم» و «وشاورهم فی الامر» بر آن تأکید کرده است.
یکی از مهمترین راه‌های مردم‌سالاری انتخابات است که مفهوم دموکراسی که واژه‌ای یونانی است همان معنای حکومت مردم بر مردم، یا مردم‌سالاری را دارد. (ادامه…)