سرمقاله محمد عسلی ۲ آذر ۱۳۹۹
سهم ایران در وقایع تاریخی عصر نو

ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانهاست و این نام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون یکی از بیشترین نام هایی است که در رسانه های مکتوب و مجازی خبرساز و تاریخ ساز بوده است از زمان به قدرت رسیدن کشوری مانند آمریکا تاکنون هیچ کشوری و ملتی به اندازه ایران در طول ۴۱ سال موی دماغ آمریکا نبوده است. بت آمریکای جنایتکار و تروریست دولتی در چند مقطع تاریخی توسط مردم انقلابی ایران شکسته شد.
یکم وقتی که سیل خروشان مردم مسلمان و انقلابی ایران به خیابانها ریختند و مرگ بر شاه را همراه با مرگ بر آمریکا فریاد زدند و آمریکا و کشورهای اروپایی نتوانستند برای ماندن قوی ترین دوست خود یعنی محمدرضا شاه معزول کاری از پیش ببرند و تسلیم انقلاب اسلامی شدند. (ادامه…)