یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
یک روز و یک تاریخ
نگاه به وقایع تاریخی از هر دریچه و مقطع زمانی به روشن شدن زوایا و خفایای آن رویداد می‌انجامد، چرا که هر رویدادی دارای ریشه‌های داخلی و خارجی و همچنین اقتصادی و اجتماعی است. ما حتی اگر بخواهیم تمامی ملاحظات دست و پا گیر که در بحبوبه‌ی ثبت یک واقعه با آن مواجهیم را نیز کنار بگذاریم و شفافیت به خرج دهیم باز هم روایت ما از یک رویداد کامل نخواهد بود چرا که زاویه دید ما نسبت به آن رویداد منجر به نادیده انگاشتن بخشی از عوامل می‌شود. این قاعده در باره انقلاب و جنگ و افت و خیزهای سیاسی نیز صدق می‌کند و اینگونه نیست که ما همه چیز را در باره این وقایع بدانیم. بی‌گمان، آیندگان با دست و بال بازتر و ملاحظات کمتر و از دریچه‌های گوناگون به رویدادها خواهند نگریست. (ادامه…)