یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
کیفیت‌بخشی یا کمیت‌افزایی
در دنیای رنگارنگ ارتباطات اتفاقات شگفت‌انگیزی رخ می‌دهد که گاه به حرکت در خلاف مسیر آب می‌ماند. هیچ کس انتظار ندارد که با وجود میلیاردها ستاره در آسمان باز هم آدمی جلو چشم خودش را نبیند. اما این واقعیت را باید پذیرفت که امکان برقراری ارتباط انسان‌ها با یکدیگر هرگز به معنای تحقق هم‌افزایی انسانی و تفاهم نیست و اگر چنین آرزویی محقق شود محدوده‌ی آن دایره‌ای تنگ خواهد بود که در انحصار خواص است. مردم عادی اغلب دل‌مشغول حواشی بزرگترین ارمغان تکنولوژی هستند. (ادامه…)