سرمقاله
محمد عسلی
انتخابات و حاشیه¬های بیشتر از متن
در روش¬های انتخاباتی دموکراتیک «مردمی» برای تنویر افکار عمومی و آماده¬سازی اذهان مردم در جهت انتخاب نامزدهای برتر فعالیت حزبی یک اصل تغییرناپذیر است. بدین معنی که احزاب، اهداف و روش¬های خود را در جهت نقد عملکرد دولت و ارائه دیدگاه¬ها و نقطه نظرات مدیران و نقادان معروف حزب از طریق رسانه¬های داخلی و مستقل اعلام می¬کنند و دولت فعلی را به چالش می¬کشند تا در زمان انتخابات، مردم با آگاهی و دیدی باز به برنامه¬های ارائه شده رأی بدهند و نه صرفاً به اشخاص خاص، هر چند حمایت یک حزب از نامزدهای خود با توجه به توانایی¬های آنان در برآوردن خواسته¬های مردم و یا تحقق بخشیدن به برنامه¬های حزبشان است.
و اما بعد:
متأسفانه به علت عدم فعالیت احزاب در ایران و یا ضعف و محدودیت¬های آنان، انتخابات بیشتر روی نام و نشان اشخاص و سوابق آنان نمود پیدا می¬کند تا برنامه¬ها، روش¬ها و نقدها و واقع¬بینی¬ها.
در چنین شرایطی است که یک نفر با محبوبیت می¬آید و با نفرت کنار گذاشته می¬شود زیرا صرف محبوبیت شغلی یا شخصیتی دلیلی بر توانمندی قدرت اجرایی برای پیشبرد اهداف و اعمال روش¬های مطلوب نیست.
از این رو است که هر کس به خود اجازه می¬دهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و فرصت را برای مطرح شدن خود مناسب ببیند.
زیرا سواد یا مدرک تحصیلی و میزان توانمندی و آگاهی، ملاک و شرط کاندیداتوری نیست. (ادامه…)