سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
هنر فهم زبان مردم
با وجود مشترکات زیادی که بین جوامع انسانی وجود دارد باز هم می‌توان به نشانه‌هایی در رفتار مردم هر جامعه‌ای برخورد کرد که با سایر جوامع متفاوت است. به همین دلیل است که گاهی از عادات و رفتارهای شاخص عرب‌ها، ایرانی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها و روس‌ها و … سخن می‌گوییم. این که ما بخواهیم چنین شاخص‌هایی را به تاریخ و تمدن و فرهنگ و ادیان و مذاهب رنگارنگ و همچنین در آمیختگی اقوام و نژادها گره بزنیم یا دلایل دیگری برای آن بتراشیم موضوع این یادداشت نیست. آنچه راقم این سطور به دنبال آن است تبیین ضرورت درک زبان مردم از سوی اداره‌کنندگان کشور است. متأسفانه ما با مشکلی به نام تعریف “مردم” مواجه هستیم به این معنا که هر کسی تعریفی مطابق نظر خود از مردم ارائه می‌دهد و با استناد به آن رفتار خود را توجیه می‌کند. لذا تنها راهی که می‌ماند این است که مسئولین به پالس‌هایی که مردم با رفتار خود مخابره می‌کنند توجه داشته باشند زیرا مردمی که تاریخی پرفراز و نشیب را ظرف هزاران سال پشت سر گذاشته‌اند آموخته‌اند که به اقتضای زمان با چند زبان سخن بگویند. طبیعی است که وقتی زبان فارسی و زبان انتخابات برای اداره‌کنندگان کشور مفهوم نباشد ناگزیر باید به زبان رفتار که طبیعی‌ترین واکنش عمومی محسوب می‌شود سخن گفت. (ادامه…)