سرمقاله
اسماعیل عسلی
گستره رونق تولید
همگامی مردم با برخی شعارها ریشه در پیوند آن با زیرساخت¬های زندگی و تاثیر مثبت تحقق آن بر حال و آینده¬ی کشور دارد اما مهمترین موضوع در رابطه با رونق تولید که به عنوان شعار سال مطرح گردیده درک صحیح و همه جانبه از آن است.
ما وقتی از رونق تولید سخن می¬گوییم باید توجه داشته باشیم که تولید به خودی خود رواج پیدا نمی¬کند مگر این که زیرساخت¬های آن فراهم باشد و فهم این مسئله باید بیش از همه مطمح¬نظر قانونگذاران در مجلس قرار گیرد به طوری که در همان ابتدای سال فراکسیون¬های مختلف که خروجی رایزنی¬ها و مصوبات آنها می¬تواند موانع قانونی رونق تولید را از سر راه بردارد زنگ حرکت به سمت تحقق شعار سال را به صدا درآورند.
به موازات آن دولت نیز که بهره¬های فراوانی از رونق تولید می¬برد و می-تواند مالیات بیشتری دریافت کند و عملکرد خود درخصوص رشد اقتصادی را ترمیم کند و با کاهش آمار بیکاری شاهد رضایتمندی مردم باشد به میدان بیاید. (ادامه…)