سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساز و کار پاسخگویی با بهره گیری از آمار

قرن بیستم و بیست و یکم را می توان از جهاتی قرن روایی بهره گیری از آمار و استفاده از این دانش برای بیان و تحلیل اثرعملکردها در تمامی حوزه های کاری دانست . جوامعی که با تاخیر چند ده ساله به این مهم توجه کردند بعدها به آثار سازنده نگاه آماری به کار و فعالیت و ارتقای سطح کیفی زندگی و سرعت و دقت در کارها وقوف پیدا کردند . با ورود رایانه ها که از قدرت محاسباتی بالایی برخوردارند ، نتیجه گیری کمی و کیفی ، رسم نمودارهای قابل تفسیر و همچنین استفاده از نتایج آماری در قامت عدد و رقم برای تبیین پروژه ها و دفاع از عملکردها به یک روند عادی تبدیل شده به طوری که می توان عملکرد یک مسئول را در حوزه ی کاری اش در جزوه ای کم حجم تدوین کرد و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد .
نکته ای که در مورد لزوم نگاه آماری به عملکردها حائز اهمیت است توجه به دو روی این سکه است به این معنا که با لحاظ کردن آثار و تبعات مثبت و منفی کارهای صورت گرفته می توان نتیجه گرفت حرکت نهایتا رو به جلو بوده یا ما را متوقف کرده و به عقب کشانیده است . (ادامه…)