سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تلنگرهای کرونا

همین کرونایی که از صغیر و کبیر به آن می تازند و تازیانه ی نفرت را بر پیکر آن فرود می آورند در فردایی نه چندان دور توجیه کننده بسیاری از کم کاری ها ، مرگ و میرها ، عدم موفقیت ها ، گرانی ها ، افت تحصیلی ، توقف و کندی  روند پروژه ها ، تنبلی ها ، سوء مدیریت ها ، تاخیرهای ایجاد شده در ازدواج ، عادی شدن کمی رفت و آمدها و بازدیدهای به تعویق افتاده خواهد بود و نقشی شبیه به جنگ در تاریخ اجتماعی ایرانیان ایفا خواهد کرد . در یک تحلیل واقع بینانه برخی از رفتارهای نهادینه شده که در جریان فراگیری کرونا به حاشیه رانده شده پس از بازگشت جامعه به حالت عادی همچنان به حاشیه نشینی خود ادامه خواهند داد چرا که کرونا ثابت کرد که حذف برخی رفتارها نه آسمان را به زمین می زند و نه زمین را به آسمان خواهد برد . در نقطه ی مقابل میدان داری فضای مجازی همچنان تداوم خواهد داشت و چه بسا دورکاری در برخی از ادارات و سازمان ها خصوصا در بخش خصوصی به قوت خود باقی بماند . شکی نیست که عملکرد مردم و مسئولین در واکنش به رفتار ویروس کرونا به تاریخ اجتماعی می پیوندد و صفحاتی را به خود اختصاص خواهد داد . چیزهایی که ازدست دادیم و چیزهایی که به دست آوردیم نیز بخشی از این تاریخ خواهد بود . (ادامه…)