یادداشت
محمد عسلی
فرجام برجام
شربت شیرین این جام که چشم امید همگان را به خود مشغول داشته کام چه کسانی را شیرین می‌کند که این همه مقدمات و مؤخرات دارد و هر دم و ساعت نقل محافل خبری و رسانه‌ای می‌شود؟
هنوز هیچ مسئول و صاحب نظر اقتصادی به ضرس قاطع پاسخ این سؤال را نداده و هر کس آمده با اما و اگر سخنانی ایراد کرده و منافع و مضرات یا نقص و کمال آن را تعبیر و تفسیر کرده است.
حال این سؤال پیوسته در اذهان عمومی مطرح است که بالاخره عاقبت کار چه خواهد شد؟ و چه بایدمان کرد در این شرایط حساس که آمد و رفت‌های فرستادگان کشورها و دولتمردان و دیپلمات‌ها با در دست داشتن پیشنهادات و توقعات مشابه و متفاوت خواستار ارتباط بیشتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌اند که باید از این پس هشیار باشیم و در تشخیص منافع ملی برای عمران و توسعه اقتصادی و سیاسی هوشمندانه و کارآزموده عمل کنیم. (ادامه…)