یادداشت
محمد عسلی

عاشورا در نگاه اول
باید آنقدر قدرت معنوی و بار سنگین عقیدتی و عرفانی داشته باشی تا بتوانی در شبی به‌یادماندنی که سرفصل تاریخ آزادگی انسان است ۷۲ تن را آنچنان با خود همراه کنی که همه سر از پای نشناخته خود را برای شهادت آماده کنند و در این میان حتی یک نفر تردید به خود راه ندهد و هر یک از کوچک و بزرگ و حتی نوجوانانی چون حضرت قاسم هم با اراده‌ای استوار به مقابله با یک لشکر به خون تشنه برود، این باطن قوی امام حسین (ع) آنچنان هنوز ناشناخته است که گویی بار سنگین امانت الهی را به تمام و کمال بر دوش کشیده تا حماسه‌ای جاودانه خلق کند و به نحوی که به هر نام و نشانی که لحظاتی حتی کوتاه نام وی به یاد آید اشک از چشمان مریدان سرازیر گردد. (ادامه…)