یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
جایگاه ورزش در سبک زندگی
نگاه به ورزش و فعالیت‌های بدنی در جامعه‌ی ما عمدتاً با سه نگاه دنبال می‌شود. نگاه غالب که بیشتر از سوی گروه‌های سنی زیر ۲۰ سال دنبال می‌شود معطوف به تحرک در قالب یک یا چند رشته‌ی ورزشی است که به تخلیه‌ی انرژی و ابراز هیجان می‌انجامد و دستاویزی برای استحکام بخشیدن به دوستی‌ها و شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی در محله‌ها و مدارس است. چنین رویکردی با پیوستن اشخاص به بازار کار، وارد شدن به مراحل حساس تحصیلی، مهاجرت و ازدواج دستخوش رکود و توقف می‌شود و جز خاطره‌ای از آن بر جای نمی‌ماند.
در نگاهی دیگر رویکرد جدی به ورزش معطوف به فعالیت‌های حرفه‌ای در یکی از رشته‌های ورزشی است که ساز و کار مشخص‌تری دارد و معمولاً از عضویت در تیم‌های آموزشگاهی آغاز می‌شود و از آنجا افراد در صورت برخورداری از آمادگی بدنی به یک باشگاه و تیم‌هایی که به نمایندگی از یک شهر و شهرستان و مرکز استان در مسابقات رسمی و مناسبتی و منطقه‌ای و گاه ملی شرکت می‌کنند معرفی می‌شوند و فعالیت اشخاص در صورتی که توجیه مالی داشته باشد تداوم پیدا می‌کند. (ادامه…)