سرمقاله
اسماعیل عسلی
رابطه ی اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی با شعارهای انتخاباتی
اگر اقتصاد مقاومتی از مرحله ی شعار بگذرد و ساز و کاری پیدا کند که رنگ و بوی عملیاتی بگیرد‏،‏ ایران جدی ترین گام را در جهت تثبیت موقعیت خود در جهان و منطقه برخواهد داشت به طوری که بعدها از آن به عنوان یک انقلاب واقعی و کم¬هزینه یاد خواهند کرد‏!‏ نوع واکنش های جهانی و منطقه ای به این حرکت نشان دهنده ی تأثیرگذار بودن آن در پیشبرد آرمان های بزرگ و دفاع از منافع ملی است‏.‏ تجربه ی چند دهه ای ایران در عرصه ی منازعات فرهنگی و ایدئولوژیکی و نظامی و اثبات آسیب پذیری تمامی آنها به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه ی اقتصادی لازم نشان می دهد که معطوف کردن عزم کارگزاران به اقتصاد مقاومتی با نگاهی واقع بینانه صورت گرفته و کاهش هزینه های ناشی از رودررویی های یک جانبه تنها یکی از دستاوردهای ارزشمند چنین حرکتی است‏.‏
بسیاری از اقدامات پرهزینه صورت گرفته پس از انقلاب صرفاً به این دلیل به نتایج دلخواه منجر نگردید که ایران ناگزیر بود در برابر فشارهای اقتصادی امتیاز بدهد و با تعدیل سیاست های خود به مواضعی رجعت نماید که پیش از آن برای عبور از آنها هزینه های زیادی صرف کرده بود‏.‏
در همین راستا الگوهای مبارزاتی ارائه شده از سوی ایران که می توانست برای کشورهای منطقه به ویژه همسایگان الهام بخش باشد‏،‏ به دلیل فقدان برخورداری از عقبه ی اقتصادی به طور کامل قابل تأسی نبوده و تاکنون هیچ یک از همسایگان آنچنان که باید در این مسیر گام برنداشته اند‏.‏ البته در پیوند با این موضوع نمی توان نقش ترکیب جمعیتی را نادیده گرفت‏.‏ هرچند با همه ی موانع موجود در بحث مبارزات عقیده محور، شاهد تحرکاتی در بخش هایی از فلسطین اشغالی‏،‏ لبنان‏،‏ عراق و حتی افغانستان بوده ایم اما نباید فراموش کرد که غربی ها با درک خطرات ناشی از تسری چنین دیدگاهی به کل خاورمیانه که بی تردید نافی سلطه ی سیاسی و اقتصادی آنها بود با به راه انداختن جریان های افراطی که اغلب به عملیات کور انتحاری روی خوش نشان داده اند‏،‏ برخی از ارزش های برآمده از جنگ تحمیلی نظیر شهادت طلبی را به چالش کشید. (ادامه…)