سرمقاله محمد عسلی ۳۰ دی ۱۳۹۹
چوب خدا

در باور دینی و ادبیات ما ضرب المثل ها، اشعار و گفته های نغز ادبی پیرامون ظالم و مظلوم، ستمگر و ستمدیده و عدل و دادگری بسیار است که شاعران و نویسندگان آنها از قرآن، نهج البلاغه و گفته های ائمه و بزرگان الهام گرفته اند. وقایع و رویدادهای جهان از آغاز آفرینش و هبوط انسان به روی زمین تا به اینک بی دلیل و علت نبوده اند، هر معلولی را علتی و هر علتی را معلولی است و هکذا…
نظام علت و معلول، چتری گسترده بر آفرینش گشوده و قانونمندی و نظم پذیری جهان واقع تابع آن حکمت است و اراده و مشیت خداوندی از آغاز تا به اکنون و در آینده نیز براساس همان قانونمندی تجدیدناپذیر در آن دخیل است. (ادامه…)