سرمقاله محمد عسلی ۲۵ دی ۱۳۹۹
چرا شاه فرار کرد؟

ارتش مکانیزه و دارنده پیشرفته ترین جنگنده های ساخت آمریکا، سازمان اهریمنی ساواک و دستاوردهای ۴۰ ساله آن در مبارزه با مخالفان و معترضان رژیم سلطنتی شاه، حمایت های همه جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب و در رأس آنها آمریکا، بهره مندی از نخبگان تحصیلکرده در دانشگاه های آمریکا و کشورهای اروپایی، بهره گیری از مشاوره های صاحب نظران سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج و نهایتا میراث داری از سیاست رضاشاهی با روش های دیکتاتوری و سرکوب و بسیار موارد دیگر از جمله انباشت ثروت های پولی و بانکی در کشورهای مختلف کافی بود تا شاه به این باور برسد که سلطنت طبق قانون اساسی ودیعه ای است الهی و به شخص پادشاه از طرف خدا رسیده و کسی را جرأت مقابله با آن نیست. شاه در یکی از مصاحبه هایش با اوریانا فالاچی عنوان کرده بود که: «من نه فقط به عنوان یک پادشاه در ایران حکومت می کنم، بلکه مردم مرا به عنوان یک مرشد و کسی که ملجاء و پناه دینی و ملی است قبول دارند…» (ادامه…)