سرمقاله
محمد عسلی
اگر حزب الله نبود
مروری بر تاریخ گذشتگان قهرمان و سردارانی که در حفظ آب و خاک زادگاهشان به شدت تأثیرگذار بوده اند، آدمی را به این اندیشه دور می برد که انسان ها نه صرفاً به لحاظ توانایی جسمی، روحی، معنوی و یا بار علمی در تاریخ ماندگار شده اند، بلکه میزان تأثیرگذاری این توانمندی ها بر تاریخ، آب و خاک، باورها و ملت ها در خواستن و نخواستن ها و در مبارزه های استقلال طلبانه و به حق است که قهرمان را نه فقط برای زمان حالشان، بلکه برای همیشه تاریخ مانا و ماندگار می کند و چه بسا از اندیشه و عمل آنها مکتب ها و ایدئولوژی هایی پدید آمده که در طول قرن ها مورد قبول و تبعیت پیروان و آزادیخواهان جهان قرار گرفته است.
گاه در تاریخ کشورها و حتی جهان پیوسته این سؤالات مطرح بوده است که اگر ناپلئون، هیتلر، اسکندر، چنگیز، نادر نبودند و به جای آنان کسان دیگری می بودند که راه و روش آنها را در جهانگشایی و جهانگیری دنبال نمی کردند هم اکنون وضعیت جهان چگونه می بود؟
اما آنان که این سؤالات را مطرح می کنند و برای آن پاسخ درستی نمی یابند به این مهم توجه نمی کنند که آدم ها هستند که تاریخ سازند و آدم های تاریخ ساز محصول شرایط و موقعیتی هستند که گاه به آنها تحمیل می شود و حق انتخاب را از آنها می گیرد.
سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان از جمله قهرمانانی است که شرایط و موقعیت منطقه و نیز غصب و تجاوز صهیونیست ها به خاک و زادگاه فلسطینیان مسلمان، مسیحی و یا یهودی موجب شده چنین اعتباری پیدا کند که دوستان و حق طلبان او را قهرمان بدانند و دشمنانش او را تروریست نام بگذارند. (ادامه…)