سرمقاله “محمد عسلی” ۵ دی ۱۴۰۰
دزدی های پنهان

در تعریف حقوقی جرم دزدی آمده است «ربودن متقلبانه مال غیر…» این ربودن به اشکال مختلف صورت می گیرد. یکی با دستکاری در سیستم ترازوهای برقی دزدی می کند، دیگری با نیش قلم و یکی هم از طریق کارتخوان های بانکی. اما نوع معمول آن دزدی دستی است مانند کف زنی و یا سرقت مستقیم مال غیر، اختلاس هم که با جابه جایی پول غیر به اشکال مختلف صورت می گیرد چون فعل متقلبانه در آن صورت گرفته در واقع نوعی دزدی است. به هر صورت دزدی به هر شکل و به هر مقدار باشد دزدی است و دزد قاعدتاً باید مجازات شود.
امروز اندیشه ربودن مال غیر از ربودن، خطرناک تر است هرچند تا فعلی انجام نگیرد عنصر مادی جرم معنی پیدا نمی کند. (ادامه…)