سرمقاله”اسماعیل عسلی” ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
محور گردونه ی بقا

همسو کردن مردم در هر کشوری حتی با فرض این که همه باورمند به یک مذهب ، قوم و نژاد باشند دشواری های خاص خودش را دارد تا چه رسد به این که با کلکسیونی از اقوام و مذاهب و نحله های فکری مواجه باشیم . هر چند با پررنگ کردن ملیت ایرانی که وجه مشترک تمامی ساکنان سرزمین ماست می توان در جهت ایجاد احساس هم سرنوشتی گام برداشت و همه را زیر یک پرچم جمع کرد اما آنچه به تکمیل چنین پازلی می انجامد رواداری تکثر رویکردهای فکری ، قومی ، زبانی و نژادی با محوریت منافع ملی در چارچوب قانون اساسی است ، رویکردهایی که ظرف سالیان متمادی به شناسنامه جغرافیایی که ایران نامیده شده تبدیل گردیده و تداوم پیدا کرده است . ما در اغلب کشورها با نوعی تقسیم بندی جمعیتی تحت عنوان اکثریت و اقلیت روبرو هستیم . گاهی این تقسیم بندی معطوف به نژاد است ، گاه مذهب ، گاه قومیت ، گاه زبان و گاهی هم میزان برخورداری . برای نمونه در کشوری مانند آمریکا بحث رودررویی اکثریت ۹۹ درصدی کمتر برخوردار در برابر اقلیت برخوردار و کاملا مرفه و یک درصدی به شکل گیری نهضت ” تسخیر وال استریت ” انجامید هر چند در کنار آن رنگین پوستان هم حرف هایی برای گفتن دارند ولی همه دعواها بر سر میزان برخورداری است چرا که دموکراسی سایر مباحث را در خود حل کرده تا جایی که یک سیاهپوست هم می تواند در راس دولت آمریکا قرار گیرد هر چند رمز و رازهای پشت پرده آن را به قول دکتر شریعتی می توان به ” بر سرعقل آمدن سرمایه داری ” ارجاع داد ! انگلیسی ها این دغدغه را دارند که ظرف دهه های آینده سفید پوستان انگلیسی در برابر رنگین پوستان و غیرانگلیسی ها به یک اقلیت تبدیل شوند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی که پیشینه ی مستعمره بودن داشته اند مسئله اکثریت افراد بومی در برابر مهاجرین ثروتمند چالشی است که با مسیحی کردن بومیان از عمق و میزان آن کاسته شده ولی به طور کلی از بین نرفته است .برخی کشورها برای رهایی از چالش هایی که سر در آبشخور گرایش های دینی و مذهبی دارد به سکولاریسم تن داده اند ولی این بدان معنی نیست که تعصبات و جانبداری های مذهبی در انتخابات نمودی نداشته باشد؛ نمونه بارزش گرایش کلیساها و مسیحیان دست راستی به ترامپ بود .حضور روس تبارها در کشورهایی نظیر بلاروس و اوکراین و همچنین رواج زبان و خط روسی در برخی مناطق جدا شده از روسیه شوروی موضوعی نیست که قابل انکار باشد زیرا به رودررویی اقلیت با اکثریت انجامیده است . (ادامه…)