سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۴ مهر ۱۴۰۰
همه شاخ و برگ ها ریشه دارند

در گذشته های دور فرمانروایانی که پس از پیروزی و به دست گرفتن قدرت بر منطقه ای چیره می شدند سعی می کردند تمامی نشانه ها و نمادهایی که یادآور هژمونی و رد پای فرمانروایان قبلی بود را مضمحل ساخته و یادمانی جدید بر پا کنند تا بدین وسیله هیبت و شکوه انقیاد آورخود را به رخ مردم بکشند . خوشبختانه در نظام های مردمسالار که بر اساس مانیفست اولیه آن قوای مجریه و قضائیه و مقننه از استقلالی هر چند نسبی برخوردارند شاهد چنین رویدادهای پر هزینه ای در شکل گسترده اش نیستیم . اما در عین حال نمی توانیم منکر تغییر رویه ها و دگرگونی رویکردها به دنبال برخی جابجایی ها باشیم . به هر حال هر نظامی خود را موظف می داند که با هدف جامه ی عمل پوشانیدن به وعده های خود پاسخگویی به نیازهای عامه را با تغییر در اولویت ها ، (ادامه…)