سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۶ دی ۱۴۰۰
زبان معیار

به زبانی که در سطح کشور برای همگان صرف نظر از گویش های محلی و قومی قابل فهم باشد زبان معیار می گویند . اخبار شبکه های سراسری صدا و سیما نمونه بارز زبان معیار است. ویژگی زبان معیار بین المللی این است که به هر زبانی ترجمه شود ، قابل فهم باشد. حرکات داور در مسابقات ورزشی و علائم راهنما برای رانندگان نیز می تواند بین المللی باشد . در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ، تمامی کسانی که به عضویت درمی آیند موظف به رعایت قوانین و مفاد اساسنامه ها وعهدنامه ها هستند . در دادگاه های بین المللی نیز رسیدگی به تظلم و دادخواهی منوط به مطابقت داشتن موضوع دادخواهی با قوانین ذکر شده در مقاوله نامه ها و قراردادهای ثبت شده در نهادهای بین المللی است مانند قرارداد الجزایر یا قرارداد مودت. (ادامه…)