سرمقاله
محمد عسلی
ما می توانیم
در تهاجم امواج هدفمندی که حریم زندگی انسان را مدت زمانی است به خطر انداخته فقط یک باور خردمند می تواند سلامت روح و جسم را از آثار مخاطره آمیز آن حفظ کند.
امواجی که مرز نمی شناسند، نه مرز جغرافیایی و نه مرز عقیدتی و نه مرز احساس و عقل و منطق، می تازانند بی وقفه، و مستمر و در خواب و بیداری با ما هستند چنان دلچسب می نمایند که گویی لحظه ای نمی توان از آنها دور شد.
این امواج با شبکه های ماهواره ای و گوشی های همراه حمایت و فرستاده می شوند و مانند تار عنکبوت همه را در هر جا به هم وصل می کنند.
می نوازند، می رقصند، می رقصانند، به اندیشه وا می دارند، می خندانند، خشمگین می کنند، احساسات را برمی انگیزانند، حرکت می دهند، و حتی به قیام و قعود وا می دارند. گاه چشم نوازند و گاه می گریانند. شاید بدون اغراق می توان گفت که یکی از حیرت انگیزترین کشف و اختراع بشرند. (ادامه…)